手机版 | 网站导航
首页 > 历史人物 > 中国历史人物 > 流传百年的经典小吃 > 陈世美与秦香莲的故事|陈世美的故事内幕:流传百年的故事居然是假的

陈世美与秦香莲的故事|陈世美的故事内幕:流传百年的故事居然是假的

中国历史人物 | 2018-09-18 | 阅读:
【www.fmlsw.com--中国历史人物】

chénshìměideshì,zhìjīnzhíliúchuán mechénshìměideshìzhōng,chénshìměishìshìzhēndexiàngzǎideyàngrénzhāne?jīntiān,xiǎobiānsōulexiàngguānchénshìměideshì,wéichénshìměihǎnyuān,wéishímene?yīnwéichénshìměideshì,hěnfènshígòude!jīntiān,menláikànkànzhēnshídechénshìměideshì 

qīngdàiguānyuánchénshìměi,chuánwéi zháměiàn zhōngchénshìměideshìyuánxíng 

  

<rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>美</rb><rt>měi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>故</rb><rt>gù</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>内</rb><rt>nèi</rt><rb>幕</rb><rt>mù</rt>:<rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>传</rb><rt>chuán</rt><rb>百</rb><rt>bǎi</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>故</rb><rt>gù</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>居</rb><rt>jū</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>假</rb><rt>jiǎ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

wǎngluòpèi  

&nbsp

&nbspchuántǒngzhōngchénshìměideshì,bàojiāménshì 广guǎngjun1zhōurénshì   jun1zhōuzhì· jìnshìpiān zǎi: shùnzhìshíèrnián,wèishǐchéngbǎng,chénnián,guānguìzhōushídàojiānànchá使shǐzhèngcānzhèng  yòu běishǐréndiǎn (běirénmínchūbǎnshè1984niánchūbǎn)zǎi:chénshìměi,qīngdàiguānyuán yuánmíngnián,yòumíngshúměi,jun1zhōu(běijun1xiàn,xiàndānjiāngkǒushì)rén,chūshēnshìguānzhījiā qīngchūyóuxuéběijīng,shùnzhìnián(1651nián)xīnmǎojìnshì chūrènběimǒuzhīxiàn,hòuyīnkāngshǎngshí,shēngwéiguìzhōufènshǒurénjiānshídàoànchá使shǐ,jiānzhèng使shǐcānzhèng 

chénshìměideshìshì

zàiguìzhōuwéiguānshí,tóngxiāngtóngxuéláitóu,móuguānzhí,duōjiēdài,bìngquàngōngqiúshìjìn hòuyīnláitóuzhěduō,nányīng,nǎizhǔzǒngguǎnjiāxièjué jiāzhùjun1zhōuchéngjiāoqínjiādetóngchuāngmèngdié,jìnjīngkǎoshí,céngqiáncáixiàngzhù,yīnzāozǒngguǎnjiāhuíjué,dùnshēngbàozhīxīn,suíjiāngshèhuìshàngxiēshēngguāncái wàngēnérpāomièzhīshì,niēzài,jiāzàishēnshàng,biānchéng qínxiānglián ,zàishǎn西 nánděngyǎnchū xiàngchuánqīngnántuándàojun1zhōuyǎnchūshí,chéndehòurénkànle,dāngchǎngxuè,chénshìměidàisūnháizhījiāzhòngrén,dāngchǎnglegāituánxiāng,bìngōuyǎnyuánshāngshùrén,yǎnchūbèitíngzhǐ 

chénshìměideshìbèipāichéngdiànshì

shìrénduìchénshìměideshìkàn

<rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>美</rb><rt>měi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>故</rb><rt>gù</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>内</rb><rt>nèi</rt><rb>幕</rb><rt>mù</rt>:<rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>传</rb><rt>chuán</rt><rb>百</rb><rt>bǎi</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>故</rb><rt>gù</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>居</rb><rt>jū</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>假</rb><rt>jiǎ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

&nbsp

&nbspbānfāngbānrénkànbìngdāngzhēn,shìzàidānjiāngkǒushì(yuánjun1zhōu),chénxìngmínxiàngrènzhēnduìdàishì,shuōzhèyuānwǎnglehǎorén,yīnérfènfènpíng,zàijun1xiànshàngyǎnchénshìměide 1980niánlái,běishěngmínjiānwényánjiūhuìquánmiànkāizhǎnmínjiānwénxuésōuzhěnggōngzuò,dāngmínzhòngwéichénshìměimíngyuānjiào,bìngzhújiànyòngwénbiǎochūlái guānchénshìměideyuānqíng便biànzàihǎinèiwàichuánkāilái,yǐnyuèláiyuèduōdemínjiānwénxuézhěyǒuguānméndeyánjiūzhòngshì   shìrénduìchénshìměideshìwèn

dānjiāngkǒushìdetónglúnlǎorénwéijiěkāichénshìměizhī,huāfèileshùshíniánxīnxuè,rènwéi:chénshìměizàishǐshàngshíquèyǒurén,dāngmínjiānchuánshuō1992niánzàidānjiāngkǒushìxiàndeyǒuguānchénshìměidebēiwénzǎi,chénshìměidōushìwéiguānqīnglián gāngzhíā chámínqíngdeqīngguān xiēqiángjiāzàishēnshàngdesuǒwèixiánpínài shāmièzhīshì,nǎixiánnéngzhībèisuǒwéi yīn,jun1xiànyǒu běiménjiēchàngchénshìměi,qínjiālóuchàngqínxiānglián dehuà 

qīngdàichénshìměizěnmehuìbèisòngcháodebāogōngzhálene?èrbǎiniánlái, zháměiàn suīránzàishìshàngyǎnchàng,使shǐchénshìměichòumíngzhāozhe,dàncóngxiànzàisōudeliàngcáiláikàn, zháměiàn quèshǔtáishàngdeshǐ yuānàn  

chénshìměideshìchuányán

chuán,qīngcháomǒuniánzhèngyuèshíliù,yǒubānyǎn qínxiāngliánbào ,kànderénwàiduō,menxiánwéntàiduǎnle,chàngdàobàntiān,kěnsàn zhǎngbāndeméibàn,zhīhǎozàizhèngqiántóujiā chénzhōufàngliáng deduǎn 

chénshìměideshìchàngdàozhōng,chénshìměidejiājiānghánshòumìngzhuīshāqínxiānglián,yòufàngzǒuqínxiānglián,hánwěn,qínxiāngliánzheérdǎozàixuèzhōng  yòushìdàoshàle kàndekěnzǒu,jiāshēnghǒu: shālechénshìměi! zhuāntóukuàixiàngtáishànglái zhǎngbāndexiàngguōshàngdeyàng,tuántuánluànzhuǎn,gǎnzàiqiántáitóu,gǎnjǐnliūdàohòutái zhèshí,chàng chénzhōufàngliáng de bāogōng háiwèixiàzhuāng,wèn: táixiàzěnme?chūleshímeshì? zhǎngbāndejiàn bāogōng ,ránlíngdòng,shàngxīnlái,tuīzheshuō: kuài,kuàidàoqiántáijiēzhewǎngxiàchàng  

  

<rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>美</rb><rt>měi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>故</rb><rt>gù</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>内</rb><rt>nèi</rt><rb>幕</rb><rt>mù</rt>:<rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>传</rb><rt>chuán</rt><rb>百</rb><rt>bǎi</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>故</rb><rt>gù</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>居</rb><rt>jū</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>假</rb><rt>jiǎ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

&nbsp

&nbsp  chénshìměideshì广guǎngwéiliúchuán,bèizǎizàiguǎnzhōng

 bāogōng shuō: !zàisòngcháo,chénshìměizàiqīngcháo,xiàngbǎinián,néngtóngtáichàng?  āiya,shìdàozhèbānshíhòu,guǎntóngcháotóngcháone! zhǎngbāndeshuō, chénshìměimedeguān,shuígǎnshā?zhīyǒu bāohēi tiěmiànzhále,gěilǎobǎixìngchūchū,jiùsuànshàle  

hēiliǎnbāogōngzhīzhòngxīnzhěng,dàizhewángcháo hàn zhānglóng zhàobānrénshàngchǎngle chénshìměideshìzhōng,chàngdàojiāngchénshìměizhá,táixiàhuānlái cónghòu,xiǎo qínxiāngliánbào jiùbiànchéng zháměiàn le 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 


本文来源:http://www.fmlsw.com/lsrw/22/