手机版 | 网站导航
首页 > 历史人物 > 中国历史人物 > 你可能不知道的鲁迅 > [戚继光故里]戚继光的名气为什么那么大?其中重要的原因你可能不知道

[戚继光故里]戚继光的名气为什么那么大?其中重要的原因你可能不知道

中国历史人物 | 2018-09-15 | 阅读:
【www.fmlsw.com--中国历史人物】

guāngzuòwéimíngcháoshízhemíngdemínyīngxióng,deshēngshìbèihòurénsòng,zàimíngcháodezhèduànshǐzhōng,guāngshuōshìchúlehuángzhīwàizuìchūmíngderénle jīntiānmenjiùláikànkànguāngwéishímezàishǐshàngdemíngzhème?nándàoshìyīnwéidejun1gōng?zhèzhīshìzhōngdeyuányīn,shǐshàngjun1gōngderénhěnduō,guāngzhèmechūmíngzhōngháiyǒumenzhīdàodeyuányīn 

 dàngkòufēngyún yǒuqíngjiē,guāngqǐngrénchīfàn,fàncàishàngzhuōhǎojiǔle,dōuliángle,quèháiméihuí lǎoliǎnyuèláiyuènánkàn,guāngzhōngbàozhediéshūhuíjiāle yuánlái,bài访fǎngtángshùnzhī,liáotàitóu,wàngleshíchén wèiguānchádàolǎoliǎnshàngde,yǒuxiēwàngxíngshuō,zhèxiēshūshìtángrénshēngjīngdejiéjīngā  lǎoquèshìyuèláiyuè,xiǎofěnquánbānluòdàoleguāngshēnshàng 

<rb>戚</rb><rt>qī</rt><rb>继</rb><rt>jì</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>除</rb><rt>chú</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>重</rb><rt>zhòng</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt>

wéikòuwéimíngdediànyǐng,huìchūxiànguānghuānshūdeqíngjiēne?

zhèshíshìyǒushǐgēnde 

 míngshǐ zǎi,guāng hǎoshū,tōngjīngshǐ  suīránchéngleqīndezhí,quèshìwénzhòuzhòudeshūshēng,kǎowénjìnshì,yīnggāizàihuàxià yóushì,àitóngwéikàngmíngjiāngdewénxuéjiātángshùnzhīguānqīnjìn,jiùzhèngchánghěnle 

guǒshuō míngshǐ xiūzhuànrénzhāngtíngděngdemiáoshù,tàiguòjiǎnluè,zàiwǎngqiánbǎinián,wànniánjiānderénshěnzài wànhuòbiān zǎideshì,gèngwéixiáng chūcǎi 

<rb>戚</rb><rt>qī</rt><rb>继</rb><rt>jì</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>除</rb><rt>chú</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>重</rb><rt>zhòng</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt>

  shěn yóu guāng,jiēzhēngguì,néngjiéjiāowénshì,biǎozhāngzhàn,suíwéishìsuǒchǐtán 

shímene?

shuōshěn yóu guāngdōushìtōngguòjiǎochúkòugōngshòushǎngshēngguān érqiěmenyòuàishìrénjiéjiāo,shīchàng,tōngguòshūréndeshīwén,yángmíng,yīn,shìréndōuzhīdàomenshìkàngmíngjiāng 

shuōbáile,jiào,guāngděngrénrányǒujun1gōng,dànmíngwéntiānxià,gēnyǒuwénrénshìzuò tuīshǒu guānhěn  xìngdāngshíméiwǎngluò,fǒu,menjiùhuìshìmíngliángjiānwǎnghóngā  ránshǎngshù 

<rb>戚</rb><rt>qī</rt><rb>继</rb><rt>jì</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>除</rb><rt>chú</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>重</rb><rt>zhòng</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt>

shěnsuǒchùdeshídài,guāngyuǎn,dezǎi,yīnggāishìxìnde suīránguāng yóumenwèishìchéngxīnràngwénrénshìmenchuánchǎozuò,dànmendejiāowǎng,dàoleguānxiàoguǒ 

yǒuxiērénjiàochīfàndepiànduàn,shìduōde,dàncóngshàngláikàn,bìngfēi,shìyòngláizuǒzhèngguāngwénshuāngquánde 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 


本文来源:http://www.fmlsw.com/lsrw/1/