手机版 | 网站导航
首页 > 历史解密 > 历史上和珅真实的面目 > 【如懿传还原历史吗】还原历史上真实的和珅 是巨贪却也真才实学!

【如懿传还原历史吗】还原历史上真实的和珅 是巨贪却也真才实学!

历史解密 | 2018-09-17 | 阅读:
【www.fmlsw.com--历史解密】

jiāqìngnián,tàishànghuángqiánlóngbēngshìsāntiān,jiāqìng便biànxiàlìngdǎishēn,cháchāo zuòwéishǐshàngtān,shēnzhǎngquánsānshíduōniánliǎncáiduō11亿liǎngbáiyín,qīngzhèngdāngshíniánshōuguòqiānduōwànliàngbáiyín shēnnénggòutāndàoshùjīngréndeqiáncái,qiánlónghuángsānshíduōniándechǒngxìngshìfènkāide 

qiánlónghuángshìqīngcháoyǒumíngdexiánjun1,kāng yōngzhèngbìngzàolepiàn shèngshìtiānxià  xiánmíngdejun1zhǔyòuwéinéngróngrěnshēnzhèyàngdetānzàishēnbiānsānshíduōniánne,nándàojǐnshìyīnwéishēnshànzhǎngliūpāi?

<rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>珅</rb><rt>shēn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>巨</rb><rt>jù</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>却</rb><rt>què</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt>!

menhěnduōrénduìshēndelejiěduōyuányǐngshìxiǎoshuō,éryǐngshìxiǎoshuōzàoderéndàiyǒuhěnqiángderéncǎi,zàimiáoshùhuàirénshíhuìyǎngàizhèrénsuǒyǒudeyōudiǎn,shēnjiùshìzhèmebēirén 

zàimenyìnxiàngshēntānzāngwǎng,cǎojièrénmìng,duìqiánlónghuángbǎibānliūpāi shǐshàngzhēnshídeshēnjǐnhuìāfèngchéng,háishìwénquáncái 

zài píngdìngkuòěrshígōngchénzàn zhōngqiánlónghuángzhǐchūshēngànshìsuǒ cōngmíngfán,jīngtōngmǎn hàn méng cángzhǒngyán,shìduōderéncái qiánlóngniánjiān,qīngcháo西cángkāishǐjiànjiāo,érdāngshíchùqīng cángwàijiāoshìdeguānyuánzhèngshìshēn shēndāngshízhèngshìfānyuàndezuìgāoguānyuán(jiùshìxiànzàidewàijiāozhǎng) shēndewàijiāoshǒuduànliányīngguó访fǎnghuá使shǐzhěěrtànwéiguānzhǐ 

<rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>珅</rb><rt>shēn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>巨</rb><rt>jù</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>却</rb><rt>què</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt>!

shēnbànshìhěnshòuqiánlóngài qiánlóngzàihòuhǎogōng,chēngshì shíquánlǎorén  wéilezhǎnxiànshèngshìfánhuádejǐngxiàng,gòngbànliǎng qiānsǒuyàn  jiùshìzàishēngchénzhī,tiānxiàpǐngāoshàngdelǎozhěhuánggōnggòngtóngqìngzhù bàn qiānsǒuyàn zhèngzhìlóngdōng,tiānhánlěng  qiānsǒuyàn lǎozhěmenzàihánlěngdetiānxiàchīfàn,háiméiduōshí,fàn便biàndōuliángle,hěnshìsǎoxìng èr qiānsǒuyàn shìyóushēnzhǔbàn,gěiměizhuōbǎishàngpénhuǒguō,càiliángshízhìcàihuǒguōzhōngshuànshuàn便biànshíyòng,shènshìfāng便biàn,zhěngchǎngyànhuìlǎozhěmendōumiàndàiyuè shēnchóubànde qiānsǒuyàn shènqiánlónghuángzànshǎng 

shēntǎohǎoqiánlónghuángyòngchùxīnláixíngróngdōuwéiguò shēngēnsuíqiánlóngsānshíduōnián,zhíqiánlóngdekāixīnwéirèn ,qiánlóngàifēizàizhōngshuǎ西yánggǒu,西yánggǒushòujīngfèi zhànzàipángbiāndeshēn,wéiyǐnqiánlónggāoxìng,便biàn,xuégǒujiào,西yánggǒujiànzhuàng,jiào,qiánlóngàifēixiào 

<rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>珅</rb><rt>shēn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>巨</rb><rt>jù</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>却</rb><rt>què</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt>!

qiánlónghǎoxiěshī,shēn便biànxuéshī,jǐntǎoqiánlónghuānxīn,zàiqīngcháoshītánzhōngxiǎoyǒumíng 

sānshísuìqiángēnduìrén,sānshísuìhòuzuòduìshì shēnshìduìzhèliǎnghuàzuìhǎodequánshì,èrshísuì便biàngēnsuíqiánlóng,zuòshìjīngjīng,chùchùwéiqiánlóngzhexiǎng,dàoqiánlóngchǒngsānshíduōnián,fēngguāngshēng 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 


本文来源:http://www.fmlsw.com/lsjm/17/